Overdenkingen voor de Sabbat

Op God kunt u vertrouwen!


Wat was Gods uitdrukkelijke wil toen hij de mens schiep? “Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis” (Genesis 1:26). God was heel wat van plan! God heeft een perfect karakter. God is constant. Hij is een onveranderlijke God (Maleachi 3:6; Hebreeën 13:8).

God verwezenlijkt Zijn bedoelingen en vervult Zijn beloften – daar kunnen we zeker van zijn! Hij is betrouwbaar en absoluut trouw. We kunnen op God rekenen. God is onveranderlijk in Zijn natuur en in Zijn wil. God laat ons niet in de steek. Ja, Hij is onfeilbaar!

En wij mensen? Wij zijn feilbare wezens. We vergissen ons. We maken fouten, we zijn soms instabiel en wispelturig. God zegt: “Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God” (Romeinen 3:23). God is geest, maar wij zijn vlees en allemaal onderhevig aan de zwakheden en tekortkomingen van het vlees. Jezus Zelf sprak over zwakheid van het menselijk vlees (Mattheüs 26:41).

Wanhopen we als we onze zwakheden zien? We weten dat we soms niet voldoen aan het doel van Gods gerechtigheid. Maar Jezus stierf niet tevergeefs! Zijn dood en opstanding waren de belangrijkste en meest betekenisvolle gebeurtenissen in de vervulling van Gods doel voor de mensheid. Door deze gebeurtenissen zal de overgrote meerderheid van de mensheid gered worden – maar “ieder (…) in zijn eigen orde” (1 Korinthe 15:22-23).

Hoe werd Christus eigenlijk door God uit de dood opgewekt? Door de machtige kracht van Zijn goddelijke Geest – door de kracht van de Heilige Geest. Het is ook deze kracht die voor elke christen beschikbaar is omdat deze na de doop in hem of haar komt wonen. Kort voor Zijn hemelvaart beloofde Jezus Zijn discipelen: “U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal” (Handelingen 1:8).

Het is ook deze kracht die allen die zich erdoor laten leiden, zal doen opstaan (Romeinen 8:11). Het ontvangen van de Heilige Geest bij de handoplegging na de doop is slechts een soort vooruitbetaling voor het eeuwige leven. Christenen zijn “verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid” (Efeze 1:13-14).

Als we de wil van God en het doel van Zijn verlossingsplan echt begrijpen, hebben we de hoop dat we zullen opstaan en getransformeerd zullen worden tot een lid van Gods familie om eeuwig te leven als een krachtig geestelijk wezen naast Christus. Het is daarom essentieel om onze ogen stevig op dit hemelse doel gericht te houden.

God wil zijn plan met ons realiseren. Hij wil het zelf voltooien. De apostel Paulus was hiervan overtuigd: “Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus” (Filippenzen 1:6).

Een gratis exemplaar aanvragen
Op God kun je vertrouwen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Op God kunt u vertrouwen!’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Op God kun je vertrouwen

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God