Overdenkingen voor de Sabbat

Waarheen leidt de weg?

Veel belijdende christenen geloven dat zij na hun dood in de hemel zullen zijn. Zij weten niet waar hun weg werkelijk naartoe leidt, omdat zij niet begrijpen wat het Koninkrijk van God inhoudt.

Daarentegen weten wij dat het Koninkrijk van God de kern is van het Evangelie dat Jezus Christus predikte. In Markus 1:14-15 staat: “En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.” In de korte tijd op aarde na Zijn opstanding bleef Hij tot Zijn discipelen spreken over het Koninkrijk van God (Handelingen 1:3).

Onze hoop is dat Jezus Christus zal terugkeren naar de aarde en het Koninkrijk van God hier op aarde zal vestigen. “En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid” (Openbaring 11:15).

Bij Jezus’ wederkomst zal het Koninkrijk van God een wereldregering zijn die alle menselijke regeringen en overheden zal vervangen, zoals we lezen in Daniël 2:44: “In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.”

Wij houden net als de eerste christenen onze blik strak gericht op het toekomstige Koninkrijk van God. Handelingen 8:12 legt uit dat dit een belangrijke reden was waarom de mensen Gods waarheid geloofden en zich wilden laten dopen: “Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen.”

In tegenstelling tot degenen die geloven in een leven na de dood in de hemel, weten wij dat wij, als wij ons leven lang trouw blijven aan God, met Christus als koningen en priesters zullen zijn in Zijn komende Koninkrijk (Openbaring 5:9-10).

Hoewel het voor ons in dit leven altijd mogelijk is God te verloochenen en ons behoud te verspelen, spreekt God alsof onze verlossing al vaststaat. Zolang wij Gods wil zoeken en Zijn Heilige Geest in ons leven laten werken, is onze redding gegarandeerd. Ja, God belooft ons te helpen bij elke stap op de weg, over elke steen op het pad.

Aan ons, wij die bereid zijn ons leven aan Hem toe te vertrouwen, geeft God deze prachtige belofte in Efeze 1:13-14: “In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.”

Ik wens u allen een gezegende Sabbat.

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Waarheen leidt de weg?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God