Voor degenen die niet bekend zijn met Verenigde Kerk van God biedt deze pagina antwoord op enkele van de meest gestelde vragen.

WAT IS DE MISSIE VAN Verenigde Kerk van GOD?

Onze missie is de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus en het Koninkrijk van God in de hele wereld; het maken van discipelen van diegenen die God de Vader trekt (Johannes 6:44) uit alle volken (Mattheüs 28:19); en het zorg dragen voor deze discipelen.

HOE ZIEN WIJ ONSZELF?

Kort gezegd wil Verenigde Kerk van God het christelijk geloof van het Nieuwe Testament begrijpen en in de praktijk brengen als een praktische en verantwoorde invulling van het dagelijks leven. Leden worden aangemoedigd om bij hun gemeente (kerkelijke gemeenschap) betrokken te zijn en hun licht te laten schijnen in de wereld. Ze worden onderwezen vanuit de Bijbel en aangemoedigd om de Bijbel te bestuderen en daarbij alles te bewijzen vanuit Gods Woord. Ze zijn vrij om zichzelf te uiten in een atmosfeer van vertrouwen en openheid in de Kerk.

ZIJN WIJ EEN OPEN KERK?

Dat zijn wij inderdaad! Iedereen is welkom om te allen tijde in vrede met ons samen te komen. Tijden en locaties van onze kerkdiensten zijn op aanvraag beschikbaar.

ONZE BETROKKENHEID BIJ ANDERE ORGANISATIES

Verenigde Kerk van God is aangesloten bij United Church of God, an International Association, gevestigd in Cincinnati, Ohio (Verenigde Staten). De Kerk heeft verscheidene gemeenten en dienaren verspreid over heel Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Azië en Oceanië.

HOE IS DE KERK GEORGANISEERD?

De Kerk wordt wereldwijd bestuurd door een Raad van 12 ouderlingen (dienaren). In Nederland wordt de lokale gemeente bestuurd door een bestuur bestaande uit minimaal 3 personen. Het bestuur bestaat in principe uit mannen en vrouwen en bevat zowel ouderlingen als niet-ouderlingen. Elk bestuurslid wordt gekozen voor een periode van 3 jaar.

WAT IS ONZE ACHTERGROND?

United Church of God, an International Association, is een betrekkelijk nieuwe Kerk en is opgericht in 1995. Toch is deze Kerk al veel en veel ouder. Onze directe moederkerk was de Wereldwijde Kerk van God (Worldwide Church of God), opgericht door Herbert W. Armstrong in de jaren 30 van de vorige eeuw. Daarvóór is haar oorsprong in de kerkhistorie vele honderden jaren terug te traceren tot de gemeenten die opgericht zijn door Jezus Christus en Zijn apostelen. United Church of God ontstond toen Worldwide Church of God ingrijpende doctrinaire veranderingen doorvoerde in het fundament van het geloof van de Kerk. Op dat moment hebben vele leden en dienaren Worldwide Church of God verlaten om United Church of God te vormen en de waarheid te bewaren die zij voor zichzelf bewezen hadden.

WAT GELOVEN WIJ?

Kort gezegd komt het erop neer dat Verenigde Kerk van God de gehele Bijbel accepteert als het levende Woord van God. Wij verschillen voornamelijk van het gangbare christendom in ons begrip van de relevantie en het belang van de wet van God, hetgeen door de hele Bijbel heen tot uiting komt. Terwijl wij vol overtuiging geloven dat wij alléén door genade worden behouden, geloven wij daarnaast dat het onderhouden van de wet van God de manier is waarop wij aan God en aan onze medemens onze liefde kunnen tonen en in goddelijk karakter kunnen groeien.

We volgen het voorbeeld van Jezus en de apostelen in het houden van de Tien Geboden – met inbegrip van het vieren van de Sabbat op de zevende dag van de week, de zaterdag. We vieren daarnaast de jaarlijkse heilige feestdagen van God aangezien die feestdagen het plan van God weergeven. Christus werd precies op de dag van het Pascha (14 Nisan) gekruisigd; Gods Heilige Geest kwam precies op de Pinksterdag (het Feest van de Eerstelingen). Op gelijke wijze verwachten wij de terugkomst van Jezus Christus op de Bazuinendag (Rosj Hasjana) bij het klinken van de laatste bazuin. Wij geloven dat Jezus Christus in de nabije toekomst op die dag terug zal keren naar deze aarde om Gods vredevolle regering over alle volken en landen op te richten. Hij zal dit doen op het moment dat de mensheid op het punt staat zichzelf te vernietigen als God niet ingrijpt. Voor meer details verwijzen wij u naar de sectie Geloof op deze website.

WAT PUBLICEREN WIJ?

Wij publiceren onder andere een tweemaandelijks tijdschrift, Beyond Today (voorheen The Good News), met artikelen over onderwerpen die te maken hebben met dit moderne leven, welke onderwerpen vanuit een Bijbels perspectief belicht worden. Daarnaast publiceren we een kerkblad met lokaal en internationaal nieuws (United News) en geven we een groot aantal boekjes en andere materialen ten behoeve van Bijbelstudie uit – en het aantal hiervan blijft toenemen. Al onze publicaties worden u gratis en zonder enige verplichting aangeboden.

HOE GROOT IS DE KERK?

Over de hele wereld zijn er meer dan 15.000 leden en 400 dienaren. Het tijdschrift Beyond Today heeft ongeveer 350.000 abonnees.

HOE WORDEN WIJ GEFINANCIERD?

We zijn dankbaar voor de genereuze tienden en giften van de leden van de Kerk en andere contribuanten die dit werk vrijwillig ondersteunen. We doen geen beroep op het algemeen publiek voor financiële middelen.

PERSOONLIJKE COUNSELING

Het is ons verlangen om Gods levenswijze te delen met diegenen die er serieus voor kiezen om onze Heiland Jezus Christus te aanbidden en te volgen. Onze dienaren staan tot uw beschikking om u te adviseren, om vragen te beantwoorden en de Bijbel te verklaren. Indien u één van onze dienaren wilt spreken of één van onze bijeenkomsten wilt bijwonen, neem dan contact met ons op.

%d bloggers liken dit: